Privacybeleid

1. Inleiding
Dit is het Privacy Statement van King Kumpir V.O.F. (​King Kumpir​). King Kumpir respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (​(U)AVG​), en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze gebruikt ter verbetering van onze dienstverleningen.

2. Contactgegevens: wie zijn wij?
King Kumpir V.O.F., gevestigd aan de Osdorpplein 725, 1068 TC Amsterdam, King Kumpir V.O.F., gevestigd aan de Bos en Lommerweg 325, 1055 DZ Amsterdam, King Kumpir V.O.F., gevestigd aan de Zuidplein Hoog 500, 3083 BM Rotterdam, POTAE Utrecht B.V. gevestigd aan Steenweg 56, 3511JS Utrecht.

King Kumpir is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de (U)AVG. U kunt ons bereiken per e-mail via ​info@kingkumpir.nl​.

3. Op wie is ons Privacy statement van toepassing?
Ons Privacy Statement geldt voor alle personen van wie King Kumpir persoonsgegevens verwerkt. Het Privacy Statement is van toepassing op o.m.:- (potentiële) werkzoekenden, (tijdelijke) werknemers, klanten, zelfstandig ondernemers en/of zakelijke relaties van King Kumpir;
– bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven van King Kumpir;
– alle andere personen die contact opnemen met King Kumpir of van wie King Kumpir persoonsgegevens verwerkt.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en bij (in het kader van) het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals derden en zakelijke social media platforms. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.
Persoonsgegevens door u verstrekt:
(Potentiële) werkzoekende of werknemer
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• gegevens over beschikbaarheid en verlof
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
• op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
• andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website en elektronische nieuwsbrieven:
• uw surfgedrag op onze website;
• of u een nieuwsbrief opent.
King Kumpir maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u op ​www.kingkumpir.nl/cookiestatement​.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
• persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;
• persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites; en
• persoonsgegevens verkregen van derden, zoals tussenpersonen.
Onze website bevat links naar websites van andere partijen. King Kumpir is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de desbetreffende partijen.

5. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
King Kumpir gebruikt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:
Het uitvoeren van een overeenkomst tussen partijen
• werving en selectie van (potentiële) werknemers.

Het nakomen van wettelijke verplichtingen
• voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude.

Het onderhouden van contacten met u
• u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).

Het verbeteren en beveiligen van onze website
• de gebruikersstatistieken van onze website ​www.kingkumpir.nl stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Cameratoezicht
• indien u onze winkel bezoekt, kunt u gefilmd worden door onze camerabewaking.

6. Rechtsgrond van de verwerking?
We mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de (U)AVG. De vier rechtsgronden waar wij ons met name op baseren zijn:
Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van horecadiensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
Als we een werknemersrelatie met u zijn aangegaan, zijn we verplicht om wet- en regelgeving na te leven, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor evenementen.

Voorts zijn onze winkels voorzien van camerabewaking voor:
– de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen;
– de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
– de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
– de controle op een productieproces;
– het vastleggen van incidenten.

7. Derden
King Kumpir schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. King Kumpir blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt King Kumpir contractuele afspraken over de omgang van uw
persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

King Kumpir kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden:
• haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens King Kumpir diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Bijvoorbeeld, dienstverleners die software bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het inzetten, in stand houden en veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven;
• in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis;
• bij een reorganisatie of verkoop van onze onderneming.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld:
• voor commerciële doeleinden van derden;
• buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld door gebruik van de EU modelcontracten) of indien een specifieke uitzondering van toepassing is.

8. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor de uitoefening van onze dienstverlening is vereist of door onze beroepsregels of wettelijke bepalingen wordt vereist.

De gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief zullen in elk geval niet worden bewaard nadat u hebt aangegeven dat u de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen. Wanneer u een nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven door op de link “afmelden” te klikken die onderaan iedere nieuwsbrief staat. Als gevolg hiervan worden de gegevens van de verzendlijst verwijderd. U kunt ook via deze link uw gegevens inzien en wijzigen.

9. Beveiliging
King Kumpir treft passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

10. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@kingkumpir.nl​.

11. Vragen over uw persoonsgegevens
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u – indien de (U)AVG dit vereist – het recht op informatie over de verwerkingen en tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw persoonsgegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ​info@kingkumpir.nl​.

12. Klachten
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar ​info@kingkumpir.nl​. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat onverhoopt niet lukt, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen
King Kumpir behoudt zich het recht voor om het Privacy Statement te wijzigen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

Het Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 13 augustus 2019.